Home PTA Executive Committee

 

GREENLAWNS SCHOOL, WORLI PTA MEMBER LIST - 2014-15
STD NAME OF THE STUDENT NAME OF THE PARENTS
TELEPHONE NO.
I Fia Parmar Mrs. Payal Parmar 9821109864
I Madhura Korgaonkar Mrs. Jyostna Korgaonkar 9819164633
II Dhanishka Mane Hetal Mane 9820058699
II Vani Mehta Sonal Mehta 9769106646
III Anusha Jain Mrs. Seema Jain 9029386934
III Kinysha Gavai Mrs. Gawai 9820453348 / 9320707080
IV Akshita Bajaj Mrs. Jyoti Bajaj 9820110555
IV Aarav Shah Mrs. Manali Shah 9820154104
V Vyom Hegde Mrs. Sujata Hegde 9920812691
V Mahi Jain Mrs. Archana Jain 9820346263
VI Nirali Gosrani Harshida Gosrani 9869087899
VI Abhishek Jain Chetana Jain 9892177081
VII Krish Patel Mrs. Sejal Patel 24379358 / 9821946262
VII Ananya & Antara Mehare Mrs. Shikha Mehere 24303322 / 9969136610
VIII Vedant Shaha Sonal Shah 9819343180
VIII Hanisha Mehta Ketki  Mehta 9869281814
IX Desai Zeel Mrs. Tejal   Desai 24938678 / 9323838678
X Vakil Udit Paresh Mrs.  Swati Vakil 9920139020 / 24304707
X Gurnani Soham Deepak Mrs. Juhi Grnani 24999502 / 9820108733
Chairman
Mrs. Aparajita Rana
Vice Chairman Mrs. Seema Jain


Jt. Secretary  /treasurer
Mrs. Sejal Patel
Parent- Teahcer Represnetative

Ms. Sonal Jalan - Primary

Ms. Pradnya - Middle

Ms. Rohini - Secondary

Members Class Representatives  from each Class.

 

 


 

GREENLAWNS SCHOOL, WORLI PTA MEMBER LIST - 2013-14
STD NAME OF THE STUDENT NAME OF THE PARENTS
Contact Nos.
I Dhanishka Mane Hetal Mane 9820058699
I Vani Mehta Sonal Mehta 9769106646
II Anusha Jain Mrs. Seema Jain 9029386934
II Kinysha Gavai
Mrs. Gawai 9820453348 / 9320707080
III Akshita Bajaj Mrs. Jyoti Bajaj 9820110555
III Jash /Jigar Mehta Mrs. Kuntal Mehta
9930995576
IV Vyom Hegde Mrs. Sujata Hegde 9920812691
IV Navya Miglani Mrs. Miglani 7738660114
V Nirali gosrani Harshida gosrani 9869087899
V Abhishek Jain Chetana Jain 9004648932
VI Krish Patel Mrs. Sejal Patel
24379358 / 9821946262
VI Ananya & Antara Mehare Mrs. Shikha Mehere 24303322 / 9969136610
VII Vedant Shaha Sonal Shah 9819343180
VII Hanisha Mehta Ketki Mehta 9869281814
VIII Mehta Nishka Mrs. Jigisha Mehta 9820372223
VIII Mahajan Aman Mrs. Shabnam Mahajan 9820174074
IX Vakil Udit Paresh Mrs. Swati Vakil
9920139020 / 24304707
X Agarwal Shaliee Mrs. Varsha Agarwal
243123338 / 9969258777
X Kotrial Tirtha Kiran Mrs. Yojana Kotiral 24931819/ 9820119626
Chairman
Mrs. Aparajita Rana
Vice Chairman Mrs. Seema Jain


Jt. Secretary  /treasurer
Mrs. Sejal Patel
Parent- Teahcer Represnetative

Ms. Sonal - Primary

Ms. Archana - Middle

Ms. Rohini - Secondary

Members Class Representatives  from each Class.